Nejčastější dotazy

 

Zeptali jsme se za Vás...


V poslední době se velmi množí dotazy k novinkám v tisku vysvědčení. Posbírali jsme tedy nejčastější dotazy které nám zasíláte, a předali jsme je k vyjádření na MŠMT. Dotazy prošel a odpovědi schválil ing. Vladimír Kavan z Odboru vzdělávací soustavy MŠMT.


1) Proč se QR kód na vysvědčení netiskne všem ročníkům?

Doplnění QR kódu do vysvědčení podle § 1 vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, by mělo usnadnit přenos údajů využitelných pro přijímací řízení k navazujícímu vzdělávání. Tomu odpovídají vzory vysvědčení uvedené v přílohách č. 3 až 7 vyhlášky č. 3/2015 Sb. QR kód se uvede na vysvědčení, která mají hodnocení jednotlivých předmětů vyjádřena klasifikačními stupni a která zároveň slouží jako doklad o dosažení stupně vzdělání a mají proto tomu odpovídající náležitosti: formát papíru 210x280, vodotisk, potisk, unikátní označení každého jednotlivého vysvědčení (série a pořadové číslo).  V ročníkových vysvědčeních základní školy popřípadě víceletého gymnázia se QR uvede pouze v případě, kdy je toto vysvědčení rovněž dokladem o dosaženém stupni vzdělání.

Pokud to tedy shrneme - kolonka pro QR kód se pro běžná ročníková vysvědčení nevyplňuje. QR kód se vyplňuje pouze u vysvědčení, která slouží jako doklad o dosažení stupně vzdělání.Na základní škole tedy jen žákům, kteří úspěšně dokončili devátý ročník (případně 10. ročník ZŠ speciální). U základních škol je to „Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole“. Vysvědčení, které je dokladem o získaném stupni vzdělání se tiskne na číslovaný tiskopis, který má jiný rozměr (210x280 mm) než běžná vysvědčení.

Podobná situace nastává u druhého ročníku v šestiletém oboru a čtvrtého ročníku v osmiletém oboru gymnázia, kde žáci sice obdrží klasické ročníkové vysvědčení, ale na tiskopisu, který má opět rozměr 210x280mm a obsahuje doložku o získaném základním vzdělání.

2) Proč nebude možné pro tisk vysvědčení používat starší formuláře?

Do 30. 9. 2017 je možné použít tiskopisy platné dle vyhlášky 223/2005 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). Od 15. 1. 2015 však nabyla účinnosti vyhláška 3/2015 Sb. o některých dokladech o vzdělání. Dle této vyhlášky musí všechny tiskopisy vysvědčení obsahovat místo pro uvedení grafického kódu, které je na příslušném místě tiskopisu uvedeno zkratkou „QR kód“.

3) Který tiskopis máme objednat pro 9. ročník, pokud chceme tisknout vysvědčení již podle nové vyhlášky 3/2015 Sb.?

Pro závěrečné 9. ročníky je potřeba vždy použít tiskopis o rozměrech 210 x 280 mm s vodoznakem malého státního znaku a lipových listů. U dodavatelů jsou dostupné bianco (doporučujeme) tiskopisy i tiskopisy s předtištěným formulářem vysvědčení obvykle pod názvem „Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole“.

4) Které tiskopisy máme objednat pro ostatní ročníky?

Všechna vysvědčení pro jiné než deváté ročníky mají stále stejný rozměr (210x297) a vzhled (malý státní znak lipové listy) a je nejjednodušší objednat tiskopis bianco, u kterého nemusíte zjišťovat, zda je platný či nikoli – vytiskněte vysvědčení vždy dle aktuálně platné legislativy.

5) Při tisku stejnopisu vysvědčení budeme tisknout QR kód znovu?

Jestliže se jedná o stejnopis vysvědčení, které slouží jako doklad o dosažení stupně vzdělání, vyplňuje se i kolonka pro QR kód. Na stejnopis se připojí doložka „Tento stejnopis souhlasí s prvopisem“. K doložce se uvedou tyto náležitosti: jméno popřípadě jména, příjmení a podpis ředitele školy a název právnické osoby, která stejnopis vydala, otisk razítka a datum vyhotovení stejnopisu. V případě, že se stejnopis vyhotovuje na více samostatných listech, opatří se doložkou a náležitostmi každý list stejnopisu.

6) Jak správně vyplnit datum vydání vysvědčení v případě, že škola v pololetí vydává výpis z vysvědčení a jak v případě, kdy dotiskuje každé pololetí zvlášť?

Datem vydání vysvědčení se rozumí datum, kdy bylo vysvědčení opatřeno posledním podpisem pro stvrzení správnosti údajů. Obvykle se jedná o podpis ředitele školy.

  • V případě, že škola vydává v pololetí výpis z vysvědčení, stvrzuje ředitel svým podpisem správnost údajů za obě pololetí až na konci školního roku. Data vydání vysvědčení za 1. a 2. pololetí budou shodná.
  • Jestliže škola vytiskne 1. pololetí a na konci školního roku do formuláře dotiskne 2. pololetí, stvrzuje ředitel údaje v každém pololetí zvlášť. Data budou tedy rozdílná (lednové datum za první pololetí, červnové datum za 2. pololetí).

7) Proč již dle nové vyhlášky 3/2015 Sb. nebudeme žákům posledních ročníků ZŠ generovat evidenční znaky pro tisk doložky o získání stupně vzdělávání?

Série a číslo tiskopisu jsou nově uvedeny na tiskopisu vysvědčení přímo od dodavatele. Evidenční znaky se tedy žákům negenerují, je nutné opsat předtištěné číslo z formuláře do evidenčního systému.

8) Je potřeba na vysvědčení tisknout jméno ředitele a třídního učitele?

Jestliže se ředitel i třídní učitel podepíší na vysvědčení tak, že podpis bude čitelný, nemusí se jména na vysvědčení tisknout. Ovšem v praxi je častější, že se jméno ředitele i třídního učitele vytiskne a poté nezáleží na tom, zda je či není podpis přesně čitelný.

9) Proč je výhodnější pro tisk vysvědčení používat bianco formulář?

Velkou výhodou bianco tiskopisů je hlavně to, že není potřeba řešit, zda se Vaše tiskárna „trefí“ do předtištěných kolonek – stačí během tisku vysvědčení v aplikaci vybrat, že chcete tisknout na bianco tiskopis a aplikace vytiskne i veškeré kolonky, názvy předmětů a podobně.

Další nespornou výhodou je omezení druhů tiskopisů potřebných pro tisk vysvědčení. Tisknete-li na bianco tiskopis, není potřeba mít tiskopisy zvlášť například pro první a druhý stupeň ZŠ, na stejný tiskopis se tiskne vysvědčení se známkami i vysvědčení se slovním hodnocením.

Z pohledu starší vyhlášky se jako bianco tiskopis používal pro všechna vysvědčení jeden tiskopis o rozměrech 210 x 297 mm (K dostání například jako SEVT 49999900, OPTYS 3020 nebo Oftis TSk-0019 ZS). Nově se tento tiskopis používá stále pro všechna vysvědčení s výjimkou vysvědčení dokládajících stupeň získaného vzdělání (tedy deváté ročníky a odpovídající ročníky víceletých gymnázií). Pro deváté ročníky (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) je nutné použít tiskopis o rozměrech 210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mm. V současní době jej lze objednat pouze u společnosti SEVT pod názvem „Bianco s vodoznakem a číslováním - závěrečné vysvědčení pro ZŠ, SŠ a víceletá gymnázia“ a číslem tiskopisu 71149998500).

10) Proč nemůžeme tisknout vysvědčení na formuláře:

SEVT 49840000, SEVT 49841000, SEVT 49842000, SEVT 49843000, SEVT 49844000, SEVT 49845000, SEVT 49846000, SEVT 49847000, SEVT 49848000, SEVT 49849000, SEVT 49850000, SEVT 49851000, SEVT 49852000, SEVT 49852100?

Dne 1. 5. 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 86/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání ve znění pozdějších předpisů. Tyto formuláře vysvědčení bylo možné používat pouze do 30. 6. 2015.

11) Jak postupovat v případě, že žák získal základní vzdělání ve střední škole (osmiletém či šestiletém gymnáziu)?
Dle vyhlášky 3/2015 Sb. je nutné i těmto žákům v roce, kdy dokončí základní vzdělání (tedy ve čtvrtém ročníku osmiletého nebo druhém ročníku šestiletého gymnázia), vydat vysvědčení na speciálním formuláři o rozměrech 210x280 mm. Jedná se v o vysvědčení, které je téměř stejné, jako klasické ročníkové vysvědčení pro střední školu, liší se pouze rozměrem formuláře a doložkou o získání základního vzdělání. V současné době není na trhu dostupný žádný předtištěný formulář, který by tyto požadavky splňoval, je možné jej vytisknout pouze na bianco formulář. Lze jej objednat pod názvem „Bianco s vodoznakem a číslováním - závěrečné vysvědčení pro ZŠ, SŠ a víceletá gymnázia“.

12) Na které tiskopisy se uvádí doložka o získání stupně vzdělávání na základní škole speciální?

Nově se dle vyhlášky 3/2015 Sb. neliší vysvědčení pro základní školy a základní školy speciální, doložka o získání stupně vzdělání se také uvádí pouze žákům desátých ročníků, kteří úspěšně ukončili desátý ročník a to na „Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole“. Na ostatní tiskopisy se doložka neuvádí. Doložka bude mít odlišný text („žák získal základy vzdělání“), který se na vysvědčení vygeneruje automaticky, pokud má žák nastaven obor 7901B01.Last Updated: 15.06.2016 ~