Nejčastější dotazy

 

>

Tisk vysvědčení krok za krokem


Podrobný videonávod k tisku vysvědčení naleznete na této adrese

1.       Po přihlášení do systému DM Software si nejprve vyberte správné tiskové sestavy, do nichž se Vám vyplní data pro tisk na vysvědčení. To uděláte takto:

a)       V horní liště najeďte kurzorem myši na „Výstupy“, pod ní na „Tiskové sestavy“ a zde klikněte na možnost „Seznam sestav“.

b)      Otevřela se Vám „tabulka“, která má vlevo nahoře dvě záložky; najeďte kurzorem myši na „Tiskové sestavy Školy OnLine“ a klikněte na ni.

c)       Nyní v obdélníkovém rámečku vlevo klikněte myší na řádek „Ostatní evidence“; poté, co se pod ním objeví další řádky, klikněte na „Vysvědčení a výpisy z vysvědčení“ a poté ještě jednou na „Základní školy“.

d)      V tuto chvíli vidíte na pravé straně seznam všech formulářů, které jsou Vám k dispozici pro tisk vysvědčení. Abyste ale mohli tisknout,  musíte si vybrat konkrétní formulář nebo formuláře a zařadit je pod záložku „Tiskové sestavy organizace“. To uděláte tak, že si najdete Vámi požadovaný formulář v seznamu (např. Výpis z vysvědčení pro ZŠ ), poté kurzorem myši kliknete do prvního sloupce řádku s formulářem, takže celý řádek zčerná, a nakonec dole pod tabulkou kliknete na tlačítko „Kopírovat vybranou sestavu do tiskových sestav organizace“.

e)      Tím se otevře bílé čtvercové pole s názvem „Tisková sestava“. Zde si můžete upravit název formuláře, popis jeho využití, vybrat si, kdo (podle rolí v systému dm) může vybraný formulář používat. Pokud nechcete nic měnit, nemusíte; původní nastavení je tzv. optimalizováno pro všechny uživatele. Na spodním konci čtvercového pole jsou tři zaškrtávací políčka, která rovněž doporučujeme ponechat zaškrtnutá; minimálně proto, že díky nim budete mít zajištěné průběžné aktualizace vybraného formuláře v případě, že dojde k jeho změně podle legislativních úprav. Ve chvíli, kdy si jednotlivá pole projdete, a vše odpovídá Vašim požadavkům, klikněte na tlačítko „Uložit“, čímž se vybraný tiskový formulář uloží do složky „Tiskové sestavy organizace“ a Vy jej můžete začít využívat při tisku vysvědčení.

f)        Kroky podle bodů d) a e) proveďte samostatně pro všechny Vámi používané formuláře. Pozor, rozlišuje se, zda tiskněte na tiskopisy bianco, tedy prázdné listy pouze se státním znakem a  lipovými listy (pak si v seznamu formulářů vyberte ten s označením „(bianco)“), nebo jestli tisknete na již připravené tiskopisy s tabulkami, do nichž si dotisknete pouze texty (pak si v seznamu formulářů vyberte ten bez označení „(bianco)“).

2.       V tuto chvíli klikněte v horním menu na ikonu „Vysvědčení / čtvrtletní hod.“. Tímto krokem se dostanete na úvodní stránku části systému pro tisk vysvědčení s názvem „DM Vysvědčení“, kde vidíte tabulku tlačítek s názvy jednotlivých tříd.

3.       Nyní si vyberte konkrétní třídu, jejíž vysvědčení chcete tisknout, a klikněte kurzorem myši na tlačítko s názvem této třídy. Systém otevře formulář pro zpracování uzávěrky a tisk vysvědčení ve vybrané třídě.

4.       Jako první si prosím zkontrolujte, zda máte u všech žáků vyplněné základní údaje, které se tisknou na vysvědčení. Jsou to „Jméno a příjmení“, „Datum narození“, „Rodné číslo“ a „Místo narození“. Jestli jsou údaje vyplněné, vidíte na formuláři „Zadávání vysvědčení“ vždy pro aktuálně vybraného žáka; mezi jednotlivými žáky vybrané třídy se můžete pohybovat pomocí tlačítek se šipkami v levém sloupci formuláře vpravo nahoře vedle rolovacího pole „Žák:“. Pokud u některého žáka určitý údaj chybí, přepněte se v horním menu do „Evidence“ a ve vybrané třídě u konkrétního žáka doplňte chybějící údaje. Nezapomeňte je po doplnění uložit!

5.       Jako další krok si nastavte předměty vyučované ve třídě. Klikněte tedy na tlačítko „Předměty vyučované ve třídě“; zde si nastavíte, které předměty a v jakém pořadí se žákům dané třídy budou tisknout na vysvědčení. Toto můžete udělat jak pro celou třídu najednou, tak pro jednotlivé žáky, zejména v případě nepovinných nebo povinně volitelných předmětů, které mají třeba jen někteří žáci dané třídy.
Konkrétní kroky, které lze dělat na formuláři „Předměty vyučované ve třídě“, jsou následující:

a)       Pokud chcete přidat konkrétní předmět do seznamu, klikněte na tlačítko „Vložit předmět z číselníku předmětů“, vyberte si požadovaný předmět a klikněte na tlačítko „Vložit požadované předměty“.

b)      Pokud chcete konkrétní předmět zařadit mezi nepovinné předměty, klikněte na něj v poli „Povinné a povinně volitelné předměty“ a poté klikněte na tlačítko „Zařadit do nepovinných“. Stejným způsobem lze předmět přesunout z nepovinných mezi povinné a povinně volitelné pomocí tlačítka „Zařadit do povinných“.

c)       Pokud potřebujete změnit pořadí předmětů, klikněte na vybraný předmět kurzorem myši a poté jej pomocí tlačítek „Posunout nahoru“ a „Posunout dolu“ přesuňte v příslušném seznamu předmětů na pozici, na níž jej chcete mít na vysvědčení.

Výše uvedené kroky můžete dělat pro celou třídu, pokud si na formuláři „Předměty  vyučované ve třídě“ vyberete u položky „Žák:“ možnost „Všichni žáci“, nebo pro konkrétního žáka, např. když budete nastavovat nepovinný předmět, kterému se v dané třídě učí jen několik žáků.

6.       Dále zadáme hodnocení za jednotlivé předměty. Nejvhodnější je využít tlačítko „Hromadné zadávání známek“. Po kliknutí na ně se dostanete na stejnojmenný formulář, kde pro aktuální pololetí vidíte seznam žáků třídy s tabulkou předmětů, z nichž mají být hodnoceni. Pokud se někteří žáci nevyučují všem předmětům z tabulky (např. ne všichni docházejí na některý nepovinný předmět), poznáte to podle neaktivních šedivých polí, do nichž nelze zadat žádné hodnocení.
Konkrétní kroky, které lze dělat na formuláři „Hromadné zadávání známek“, jsou následující:

a)       Zadávání hodnocení ve třídě po předmětech, např. když zadáváte třídě známky jako učitel matematiky: Nad tabulkou nejprve klikněte do kulatého políčka „Po sloupcích (předmět/absence)“. Poté klikněte kurzorem myši do prvního prázdného pole příslušného sloupce s předmětem. Kliknutím se pole zaktivní a Vy můžete zadat hodnocení buď číselně pomocí klávesnice, nebo ještě kliknutím na malý trojúhelník v poli a následně vybráním příslušného stupně hodnocení. Na další pole, tedy k hodnocení dalšího žáka, se dostanete zmáčknutím tabulátoru na klávesnici (klávesa Tab se dvěma šipkami v levé horní části klávesnice). Takto můžete postupně zadat všechna hodnocení včetně chování a také absenci včetně neomluvené pro aktuální třídu a pololetí.

b)      Zadávání hodnocení ve třídě po žácích, např. když zadáváte třídě známky jako třídní učitel či školní administrátor systému: Nad tabulkou nejprve klikněte do kulatého políčka „Po řádcích (žák/student)“. Poté klikněte kurzorem myši do prvního prázdného pole řádku se jménem příslušného žáka. Kliknutím se pole zaktivní a Vy můžete zadat hodnocení buď číselně pomocí klávesnice, nebo ještě kliknutím na malý trojúhelník v poli a následně vybráním příslušného stupně hodnocení. Na další pole, tedy k hodnocení dalšího žáka, se dostanete zmáčknutím tabulátoru na klávesnici (klávesa Tab se dvěma šipkami v levé horní části klávesnice). Takto můžete postupně zadat všechna hodnocení včetně chování a také absenci včetně neomluvené pro aktuální třídu a pololetí.

Poslední sloupec slouží ke kontrole, zda se žákovi bude či nebude tisknout výchovné opatření na vysvědčení. Dle pokynů MŠMT k vydávání vysvědčení se na základních školách tiskne na vysvědčení pouze pochvala ředitele školy. Pokud potřebujete zadat výchovné opatření pro tisk na vysvědčení, použijte tlačítko "Nastavit pochvaly" v levé spodní části obrazovky.

Když ukončíte zadávání hodnocení a absencí, případně výchovných opatření, nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit“ nebo „Uložit a přepočítat celkové hodnocení celé třídy“, jinak data po odchodu z tohoto formuláře ztratíte! Poté, co Vám systém uložení dat potvrdí, klikněte na „Zpět“, čímž se vrátíte na formulář „Zadávání vysvědčení“.

7.       Nyní dokončíme uzávěrku třídního učitele a nastavíme datum vydání vysvědčení. Využijeme k tomu pravou část formuláře „Zadávání vysvědčení“.

Konkrétní kroky, které zde lze provést, jsou následující:

a)       „Zameškané hodiny:“ Pro aktuální pololetí zde můžete zadat hodnoty absence a neomluvené absence pro aktuálně vybraného žáka nebo tyto hodnoty upravit,  pokud jste již absenci zadali dříve.

b)      „Celkové hodnocení:“ Pro aktuální pololetí zde máte systémem přednastavené celkové hodnocení pro aktuálně vybraného žáka. Toto hodnocení aplikace vypočítá na základě již zadaných známek. Pokud jej chcete změnit, klikněte do políčka na symbol obráceného trojúhelníka a vyberte si odpovídající celkové hodnocení.

c)       „Pochvaly a jiná ocenění:“ Pro aktuální pololetí zde můžete vybranému žákovi zapsat pochvalu či ocenění např. za reprezentaci školy na matematické olympiádě či atletických závodech. Kázeňská opatření typu třídní či ředitelské důtky se zde nezaznamenávají.

d)      „Datum vydání:“ Zde zadejte datum, kdy došlo k podepsání vysvědčení ředitelkou nebo ředitelem školy. Pokud jste v první pololetí vydali žákům jen výpis z vysvědčení, je třeba podle legislativy zadat i u prvního pololetí shodné datum vydání vysvědčení, jako pro druhé pololetí, tedy např. 27. června 2016.

Pro nastavení data vydání doporučuji kliknout na tlačítko „Hrom. nast.“ napravo od políčka pro zadání data. Otevře se formulář „Hromadné nastavení data vydání vysvědčení“. Zde můžete nastavit data vydání vysvědčení pro obě pololetí a pro každého žáka aktuálně vybrané třídy. Pokud v ideálním případě tisknete vysvědčení celé třídě, nastavte obě data vydání vysvědčení u jednoho žáka a poté klikněte v pravém sloupci odpovídajícího řádku na tlačítko „Nastavit všem“. V tuto chvíli se zobrazí bílé obdélníkové pole, v němž zvolíte, zda se má nastavit datum vydání jen pro I. pololetí, jen pro II. pololetí nebo pro obě dvě. Po výběru odpovídající volby klikněte na tlačítko „Nastavit“ a data vydání se okamžitě objeví u všech žáků ve třídě. Obdobně můžete nastavit data vydání pouze těm žákům, kterým jste je dosud nenastavili. V takovém případě opět nastavte data vydání u jednoho žáka a poté klikněte ve stejném řádku na tlačítko „Nastavit všem nezadaným“.

Pokud provádíte dodatečné vydání vysvědčení, případně duplikátu, můžete kdykoliv datum vydání přenastavit na nové.

8.       V tuto chvíli se ještě zmíním o několika krocích, které lze udělat na formuláři „Zadávání vysvědčení“:

a)       Tlačítko „Slovní hodnocení“: vzhledem k tomu, že používáte pro vysvědčení tiskopisy bez polí pro slovní hodnocení, toto tlačítko nepoužívejte.

b)      Tlačítko „Výchovná opatření“: po jeho stisknutí se dostanete na formulář „Chování žáka/studenta“. Na tomto přehledu jsou uvedeny jak případné pochvaly, zadané žákům třídy do systému DM Software v aktuálním pololetí, jež můžete využít pro vyplnění pole „Pochvaly a jiná ocenění“, tak kázeňská opatření, která můžete vzít v potaz při zadávání hodnocení chování.

c)       Tlačítko „Opravné zkoušky“: po jeho stisknutí vstoupíte na formulář „Opravné a komisionální zkoušky“. Zde buď již vidíte záznam o opravných/komisionálních zkouškách příslušného žáka a výsledek doplnit do hodnocení daných předmětů pro tisk vysvědčení, nebo můžete průběh a výsledky opravných/komisionálních zkoušek zaznamenat pomocí tlačítka „Nový záznam“ a poté opět doplnit získané hodnocení na vysvědčení.

9.       Pokud tisknete vysvědčení pro žáky 9. ročníku, je posledním krokem před samotným tiskem vysvědčení zadání sériového čísla. Nižších ročníků se tato pasáž netýká!
V případě vydávání vysvědčení žákům 9. ročníku tedy klikněte kurzorem myši na tlačítko „Evidenční znaky“. Dostanete se na formulář „Evidence vysvědčení“ s aktuálním seznamem žáků vybrané třídy pro zadávané pololetí. Pro Vás je nyní podstatný sloupec „Sériové číslo“. V případě, tedy když zadáváte evidenční čísla všem žákům dané třídy, klikněte dvakrát do prvního prázdného políčka ve sloupci „Sériové číslo“, aby do něj šlo psát, a poté klikněte na tlačítko „Generovat evidenční číslo“. Formulář v takovém případě vygeneruje evidenční čísla všem žákům, a to ve tvaru podle vyhlášky: na začátku označení třídy, poté školní rok ukončení vzdělávání na škole a na konci číslo ve třídním výkazu - například: „9B 2016014“.

Pokud bude vydávat vysvědčení s QR kódy a bude jako evidenční znaky používat sérii a číslo tiskopisu uvedené přímo na formuláři, u každého žáka kliknete na řádek ve sloupci Evidenční znaky a opíšete číslo z formuláře. Takto zadáte evidenční znaky všem žákům a uložíte.


POZOR: pokud žák ukončil 9. ročník se stupněm hodnocení neprospěl, neuspěl ani u opravných zkoušek a nebylo mu povoleno opakování ročníku, doložku o získaném stupni vzdělání nezískává (nebudeme mu generovat ani evidovat sériové číslo) – to se týká pouze žáků, kteří v devátém ročníku (nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia) prospěli a získali tím základní vzdělání.


Zbylé dva sloupce se správně vyplňují až poté, co žáci vysvědčení převezmou. Eviduje se zde totiž, zda bylo/nebylo vysvědčení vydáno a pokud vydáno bylo, tak kdy. Sloupec „Vysvědčení vydáno“ lze hromadně nastavit tak, že kliknete myší přímo na text Vysvědčení vydáno.
Do sloupce „Datum vydání“ se kvůli evidenci uvádí datum, kdy žáci vysvědčení převzali! Jestliže jej opět chcete vyplnit najednou pro všechny žáky, vyplňte datum vydání u prvního žáka seznamu, poté kurzorem myši zaškrtněte políčko „Použít datum vydání pro všechny“ a nakonec klikněte na tlačítko „Uložit“.
Postup ukládání evidenčních znaků v případě vydávání vysvědčení dle vyhlášky 3/2015 Sb. je opačný (vysvědčení pro 9. ročník s QR kódem). Návod k uložení evidenčních znaků naleznete v článku Evidence sériových čísel u vysvědčení, která dokládají získané vzdělání - dle 3/2015 Sb.

10.   Nyní již můžete vygenerovat vysvědčení pro danou třídu či její vybrané žáky. Postup je následující:

a)       Na formuláři „Zadávání vysvědčení“ klikněte na tlačítko „Tisk vysvědčení“.

b)      Na formuláři „Tisk vysvědčení“ již máte vybrané pololetí a třídu, pro niž vysvědčení chcete tisknout. Dále zde můžete nastavit, zda budete vysvědčení tisknout pro celou třídu, nebo jen pro vybrané žáky. Důležité je rovněž vybrat si správný tiskopis pro tisk vysvědčení: klikněte do obdélníkového pole „Tiskopis vysvědčení“ a vyberte si zde správný formulář.

c)       Nyní klikněte na tlačítko „Generovat vysvědčení“. Spustí se nové okno internetového prohlížeče, v němž se Vám vygenerují tisková data, jež v dalších krocích vytisknete na připravené tiskopisy.
POZOR: je možné, že máte v internetovém prohlížeči zablokována tzv. vyskakovací okna. V takovém případě se nové okno neobjeví. Prohlížeč Vás ale nějakým nápisem nebo symbolem upozorní, že vyskakovací okno bylo zablokováno. Klikněte na zmíněný symbol či nápis a v okně, které se objeví, ideálně povolte, že ze stránek dm Software jsou pro Váš prohlížeč povolena vyskakovací okna.

d)      Poté, co se v nově otevřeném okně vygenerují data, doporučuji provést nejprve jejich kontrolu a donastavení. Nastavení vlastností vygenerovaných dat provedete pomocí pěti nebo šesti voleb na horním okraji formuláře. Lze zde vybrat:

- zda chcete stupně hodnocení vypsat slovně nebo číslicí,

- jestli je součástí list B

- jestli chcete na formulář tisknout obě pololetí (když jste v 1. pololetí vydávali jen výpisy z vysvědčení), jen 1. pololetí nebo pouze dotisknout data za druhé pololetí (máte již tiskopisy vysvědčení s vytištěnými daty z 1. pololetí),

- zda chcete proškrtnout pole, týkající se 1. nebo 2. pololetí,

- a jestli chcete vytisknout do příslušného pole vytisknout jména a příjmení ředitelky/ředitele škola a třídní učitelky/učitele.

Poté, co si nastavíte všechny volby podle svých potřeb, musíte kliknout na tlačítko „Odeslat“, jinak se změny ve vygenerovaných datech neobjeví.

e)      Jakmile máte všechna data upravena podle Vašich potřeb, klikněte do horního řádku otevřeného okna na „Uložit“. V zobrazené nabídce si vyberte hned první volbu, tedy „Adobe PDF soubor…“ a klikněte na ni. Otevře se Vám obdélníkové okno s možnostmi nastavení ukládaného souboru. Zde nastavte zhruba uprostřed okna volbu „Rozlišení obrázku“ na hodnotu 100 dpi a volbu „Kvalita obrázku“ na 100 %. Poté  klikněte na tlačítko „OK“.

Pozn.: Pokud nebudete vysvědčení tisknout hned po stažení souboru s daty, naleznete následně soubor ve složce počítače, kterou si sami během ukládání nastavíte, nebo kterou máte dlouhodobě nastavenou jako cílovou složku pro stahování z používaného internetového prohlížeče – např. se může jednat o složku Stažené soubory.

f)        Otevřete stažený soubor a klikněte na symbol tiskárny. Otevře se čtvercové pole pro finální nastavení tisku. Zde kromě nastavení správné tiskárny je třeba vybrat volbu „Skutečná velikost“ zhruba uprostřed pole vlevo. Pokud tuto volbu neoznačíte, vysvědčení se nevytiskne ve správné velikosti! Po nastavení všech potřebných voleb klikněte na tlačítko „Tisk“.Last Updated: 04.01.2018 ~